תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות – מלון מלכת שבא אילת – מעודכן לתאריך 31.3.2019

תקנון מועדון לקוחות – מלון מלכת שבא אילת

כללי

 1. תקנון זה מסדיר את הכללים על פיהם ינוהל מועדון הלקוחות של נכסי מלכת שבא (שותפות מוגבלת), אשר מנהלת ומתפעלת את מלון מלכת שבא באילת (להלן, בהתאמה: "מלכת שבא" ו- "המלון"), אשר יקרא מועדון  "כתר הזהב" (להלן: "המועדון" או "מועדון הלקוחות").
 2. ההצטרפות למועדון כפופה לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיופיעו מעת לעת.
 3. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן וקבלת ההטבות על פי תנאים אלו חלה בכל עת על החברים במועדון הלקוחות כך שתקנון זה מהווה תנאי להצטרפות לתוכנית, וכל אורח המצרף כחבר למועדון, נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלקים מהם.
 4. לאורח המצטרף כחבר במועדון או לכל אדם אחר, לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון לרבות ההטבות המוצעות במסגרתו או ביחס לכל שינוי בהן. מלכת שבא שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בכל עת.
 5. מלכת שבא שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות תקנון זה או חלקים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון כאמור, יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני שינוי התקנון.
 6. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו, תגברנה הוראות התקנון.
 7. נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת במשרדי מלון מלכת שבא בכתובת: רח' אנטיב 8 אילת 8851016; או באתר הרשמי של המלון, בכתובת: www.queenofshebaeilat.com
 8. כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד.

הצטרפות וחברות במועדון

 1. כל אדם פרטי (ולא תאגיד), בעל אזרחות ישראלית, מעל גיל 18, אשר שילם דמי הצטרפות (כהגדרתם להלן), מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון בין אם בכתב או בעל פה באמצעות נציג המלון ועמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה, זכאי להצטרף למועדון הלקוחות (להלן: "חבר מועדון" או "חבר מועדון הלקוחות").
 2. בהצטרפותו למועדון, חבר המועדון מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, לרבות השינויים שיחולו בו, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מלכת שבא. לחבר מועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה כלפי מלכת שבא ו/או מי מטעמה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.
 3. מלכת שבא תהא רשאית לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת לנמק את סירובה.
 4. ההצטרפות למועדון תיעשה על ידי פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון: 08-6306655, או באמצעות רישום מקוון באתר האינטרנט של המלון בכתובת www.queenofshebaeilat.com, או באמצעות פניה פיזית לאחד מנציגי הקבלה/טרקלין במלון, ובכפוף למילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון ותשלום דמי ההצטרפות (כהגדרתם להלן).
 5. יובהר, כי האחריות בקשר עם מילוי פרטי חבר המועדון בטופס ההצטרפות מוטלת על חבר המועדון בלבד; והוא מוותר על כל טענה כלפי מלכת שבא ו/או מי מטעמה בקשר להטבות שנמנעו ממנו, בין היתר, בשל פרטים שגויים שמילא בטופס ההצטרפות.
 6. עלות ההצטרפות למועדון הינה 150 (מאה וחמישים) ₪ (להלן: "דמי ההצטרפות"), אשר תשולם במעמד קבלת החדר עם הגעתו הראשונה של האורח למלון לאחר ההרשמה הטלפונית או מקוונת (באמצעות כרטיס אשראי או במזומן בלבד). מובהר, כי מלכת שבא שומרת לעצמה את הזכות לשנות  את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. החברות במועדון תיכנס לתוקפה במועד ההצטרפות למועדון ולאחר תשלום דמי הצטרפות ותהא בתוקף למשך שנתיים ממועד ההצטרפות. לאחר תום שנתיים ממועד ההצטרפות, חבר מועדון יהא רשאי להאריך את חברותו במועדון, בכפוף לתנאי תקנון זה ובכפוף לתשלום בסך של 150 (מאה וחמישים) ₪, או כפי שתחליט מלכת שבא מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. מובהר, כי החברות במועדון הלקוחות הינה אישית, ואינה ניתנת להעברה בצורה כלשהי, לרבות בדרך של מכירה או ההעברה ללא תמורה לצד שלישי כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, קרוב משפחה מדרגה ראשונה, אשר יהיה רשום בטופס ההצטרפות למועדון, רשאי לממש את ההטבות המועדון (המפורטות בתקנון זה) בכפוף לכך שבמסגרת שהיית קרוב המשפחה מדרגה ראשונה שהה גם חבר המועדון עצמו, ובכפוף להצגת כרטיס חבר. בתקנון זה למונח "קרוב מדרגה ראשונה" המשמעות כדלקמן: בן זוג, ילד (עד גיל 18).

ביטול החברות במועדון הלקוחות

 1. כל חבר יהיה זכאי לפרוש ממועדון הלקוחות ורישומו כחבר יבוטל ויימחק תוך שלושים (30) ימים מיום הודעתו שנשלחה במכתב רשום על רצונו כאמור. במקרה כזה הודעתו כאמור תחשב כויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון לרבות אך לא רק על זכותו לקבלת כל הטבה מכל סוג שהוא. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון הלקוחות זכאי להחזר דמי החברות שנגבו ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 17 לעיל, הצטרפות חבר למועדון הלקוחות ניתנת לביטול על ידו תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום הצטרפותו למועדון הלקוחות. החליט החבר לחזור בו מההצטרפות למועדון הלקוחות כאמור יודיע על כך מיד למשרדי מלכת שבא בהתאם לדרכים הקבועות לכך בדין, והתשלום ששילם במעמד ההצטרפות למועדון יושב לו בערכו השקלי הנקוב תוך 30 (שלושים) ימים מיום קבלת ההודעה או מיום קבלת התשלום, לכל המאוחר. מובהר, כי זכאותו של חבר מועדון הלקוחות לקבל בחזרה את התשלום ששילם במעמד הצטרפותו למועדון, בהתאם להודעת הביטול כאמור בסעיף זה, מותנת בכך שממועד הצטרפותו למועדון, חבר מועדון הלקוחות לא ניצל בפועל כל הטבה, מכל סוג שהיא, המוגדרת בתקנון זה בתקופת 14 הימים האמורים, בה יכול החבר לבטל התקשרותו, ואם בטלה כאמור – גם לאחר מכן, לא יוכל החבר לממש את זכויותיו בהתאם לתקנון זה.
 3. מלכת שבא שומרת על הזכות לבטל חברות במועדון הלקוחות, בכל מקרה של אי עמידה בתקנון זה ו/או בכל מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בשמה הטוב של מלכת שבא ו/או בעסקיה ו/או במועדון, בפעילויות שבו ו/או במי מטעמה של מלכת שבא, לרבות במקרים של אלימות פיזית ו/או מילולית של חבר מועדון כלפי אורח המלון ו/או מלכת שבא ו/או עובדי מלכת שבא, במהלך השהייה במלון. מלכת שבא תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק חברותו של חבר במועדון, ועם קבלת ההודעה יחדל חבר המועדון מלשמש כחבר, ותמנע ממנו האפשרות מקבלת ההטבות המנויות במועדון. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון הלקוחות זכאי להחזר דמי החברות שנגבו ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות.

כרטיס חבר מועדון

 1. חבר מועדון אשר מילא את פרטיו כאמור לעיל ואשר שילם את דמי ההצטרפות, יקבל כרטיס חבר מועדון, (להלן: "כרטיס החבר"). כרטיס המועדון יימסר לחבר המועדון בעת הגעתו הראשונה למלון לאחר ההצטרפות למועדון. במקרים בהם לא יימסר הכרטיס במלון הוא יישלח לחבר המועדון בדואר (על פי הכתובת שציין חבר המועדון בטופס ההצטרפות) או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מלכת שבא.
 2. במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס החבר, המונע את השימוש בו, יודיע חבר המועדון על כך מיידית למלכת שבא, ויהא רשאי לקבל כרטיס חדש, במקום הישן שיבוטל. מובהר כי במקרה בו תחליט מלכת שבא להנפיק כרטיס חלופי לחבר המועדון, תוגבל ההנפקה לכרטיס אחד בלבד, ללא עלות. בגין כל הנפקה נוספת של כרטיס חלופי (מעבר להנפקת הכרטיס החלופי הראשון, אשר, כאמור, תהא ללא תשלום), ישלם חבר המועדון סך של 50 (חמישים) ₪.
 3. כרטיס חבר המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה (הכרטיס עצמו ו/או ההטבות הנובעות מהחברות במועדון). מלכת שבא תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו במועדון, לרבות זכויות והטבות שנצברו, ככל שנצברו, לפני מועד הביטול, במידה וייעשה שימוש בכרטיס המועדון שלא כדין או בניגוד לתקנון זה. בוטלה חברות כאמור, ישיב חבר המועדון את הכרטיס לידי מלכת שבא, ללא דיחוי.
 4. שימוש בכרטיס החבר ייעשה על ידי חבר המועדון לו שייך הכרטיס בלבד ובמעמד מימוש ההטבה בלבד, בכפוף להצגת תעודה מזהה של בעל הכרטיס.
 5. האחריות לשמירת כרטיס המועדון ואופן השימוש בו מוטלת על חבר המועדון בלבד; והוא מוותר על כל טענה, מכל מין וסוג, כנגד מלכת שבא ו/או מי מטעמה בקשר לכך, לרבות טענות בקשר לאי קבלת הטבות הנובעות מחברות במועדון בשל כל אובדן ו/או נזק ו/או גניבה של  הכרטיס.
 6. מובהר כי לא ניתן יהיה לעשות שימוש הן בכרטיס החבר והן בכרטיס הנחה אחר מכל סוג שהוא (אין כפל מבצעים והנחות), לרבות אך לא רק, תלושים ו/או טופסי הנחה לחברי מועדון ו/או כרטיסי מתנה, ככל שבידי חבר המועדון כרטיס הנחה כאמור. חבר המועדון יהא רשאי לבחור באיזה כרטיס לעשות שימוש, ויהא רשאי ליהנות רק  מההטבות הנובעות מאותו כרטיס, אלא אם קבעה מלכת שבא אחרת במפורש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. למען הזהירות מובהר כי כרטיס החבר אינו "כרטיס חיוב" כמשמעות מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התמש"ו-1986.

ההטבות

 1. החברות במועדון הלקוחות לא תעניק לחבר מועדון הלקוחות כל הטבות אחרות מאלו המפורטות בתקנון זה, אלא אם מלכת שבא הודיעה אחרת.
 2. חברי המועדון, אשר חברותם בתוקף, ייהנו מההטבות להלן:
 3. הנחה קבועה של 10% (עשרה אחוזים) ממחיר החדר/ההזמנה הקבועים במחירון המלון. עד שני חדרים לשהייה שאחד האורחים בהם יהיה בעל חבר המועדון והחדר השני יהיה לילדיו עד גיל 18.
 4. הנחה קבועה של 10% ממחיר צריכת מוצרי מזון ומשקאות במלון, אשר יירשמו לחשבון האורח במהלך שהייתו עבור חדרו של בעל החברות במועדון וחדר אחד נוסף בלבד. (סה"כ שני חדרים על פי מספר האורחים הרשומים בחדר). כאשר הנחה זו לא תחול במקרה של תוספת תשלום המרה למסעדת 'קריבו' במלון ו/או במקרה של  רכישת כניסה לטרקלין.
 5. הזמנה לארוחת ערב במסעדת האורחים 'מקדה' עבור זוג בלבד בחודש יום ההולדת, כפי שהוזן בטופס ההצטרפות למועדון הלקוחות. מובהר, כי הנחה זו ניתנת למימוש חד פעמי (קרי במהלך שהייה אחת בלבד) במהלך חודש יום ההולדת, ותקפה רק ביחס לחדר של חבר המועדון שחוגג את יום הולדתו.
 6. הזמנה לארוחת ערב במסעדת האורחים 'מקדה' עבור זוג בלבד בחודש יום נישואין, כפי שהוזן בטופס ההצטרפות למועדון הלקוחות. מובהר, כי הנחה זו ניתנת למימוש חד פעמי (קרי במהלך שהייה אחת בלבד) במהלך חודש יום הנישואין, ותקפה רק ביחס לחדר של חבר המועדון שחוגג את יום נישואיו. תשורה בחדר ביום הראשון של ההגעה, לשיקול דעת מלכת שבא.
 7. הטבות בספא המלון "שיבא ספא", כדלקמן: 25% הנחה על טיפולי הפנים; 100 ₪ הנחה בהזמנת טיפול זוגי; 12% הנחה על מחיר הכניסה לספא (לא כולל הטיפולים) לאדם ליום; 15% הנחה על טיפולים משלימים, מניקור/פדיקור.
 8. 10% הנחה על מחירו של כרטיס כניסה למצפה התת ימי באילת, תקף בעת ביצוע הזמנה בדלפק האטרקציות של המלון בלבד (הידוע בשם: "אילת אטרקציות"). לתשלום מול דלפק האטרקציות בלבד.
 9. 20% הנחה על מחירו של כרטיס כניסה לפארק יטבתה. לתשלום מול האטרקציה בלבד.
 10. 35% הנחה על מחירו של כרטיס לאטרקציית ההחלקה על הקרח, במתחם 'אייסמול' כולל נעלי החלקה (המחיר המלא לאדם: 76 ₪, מחיר לאחר הנחה בכפוף לנהלי המקום: 49 ₪ לאדם). מובהר, כי הפעילות מותרת מגיל 6 ומעלה בלבד. לתשלום מול האטרקציה בלבד.
 11. שיטת צבירת כתרים:
 12. סל הטבות נוסף וייחודי המבוסס על סכום הכסף שכל חבר מועדון ישלם במלון במהלך שנה קלנדרית. בשיטה זו 1 כתר = 1 ₪ וככל שחבר המועדון צובר יותר כתרים במהלך שנה קלנדרית אחת (ינואר עד דצמבר) הוא יזכה להטבות שנקבעו במדרג שלהלן. צבירת הכתרים תחושב ע"י מחלקת ההזמנות של המלון. מובהר כי לא ניתן לצבור כתרים לשנים הקלנדאריות הבאות.
ההטבה עבור סכום שנתי של:
שדרוג החדר ברמה אחת5,000
כניסה זוגית לספא במהלך השהייה עד שני לילות7,500
ארוחת ערב אחת זוגית מתנה במסעדת 'מקדה'10,000
כניסה חינם לטרקלין במהלך השהות12,500
שדרוג לסוויטה פלאזה לשני לילות במהלך השהייה25,000

תנאי ההטבות בשיטת צבירת כתרים.

 • בצבירת 5,000 כתרים, יקבל חבר המועדון שדרוג לחדרו ברמה אחת מעל החדר שיזמין בחופשתו הבאה.
 • בצבירת 7,500 כתרים, יקבל חבר המועדון כניסה זוגית לספא פעם אחת במהלך השהייה בחופשתו הבאה.
 • בצבירת 10,000 כתרים, יקבל חבר המועדון הזמנה זוגית אחת לארוחת ערב במסעדת 'מקדה' בחופשה הבאה.
 • בצבירת 12,500 כתרים, יקבל חבר המועדון כניסה חינם לטרקלין במהלך כל השהייה בחופשתו הבאה.
 • בצבירת 25,000 כתרים, יקבל חבר המועדון שדרוג לסוויטה פלאזה לשני לילות בחופשה הבאה שהאורח יזמין.
 1. מובהר כי ניתן לצבור "כתרים" בהתאם להוראות סעיף 37 לעיל, במסגרת מבצעים ומחירים מיוחדים כפי שיקבעו על ידי מלכת שבא מעת לעת.
 2. מובהר, כי מימוש הטבה מתוך מדרג המתנות לעיל ניתנת החל מהחופשה השנייה ממועד הצטרפותו של חבר המועדון למועדון הלקוחות. מובהר, מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, כי ביחס להנחה המפורטת בסעיף 29, קרי הנחה קבועה ממחיר החדר הקבוע במחירון, יינתן כפל ו/או אפשרות צבירה של ההנחות, וחבר המועדון יהיה זכאי לקבל את ההטבה בסעיף 29 בכל שהייה, בהתאם לתנאי זכאותו כמוגדר בתקנון זה. וכן הנחה זו תקפה גם במסגרת מבצעים מיוחדים שהמלון עורך. ההנחה תינתן רק בהזמנה ישירה דרך המלון ולא על הזמנה באמצעות צד שלישי.מובהר, כי כל הטבות המועדון ניתנות למימוש על ידי חבר מועדון הלקוחות, בעת הזמנת חופשה עד למכסה של 2 (שני) חדרים בלבד במהלך כל שהייה, ובתנאי ששני החדרים יהיו רשומים על שמו של חבר המועדון בלבד ובחדר השני ישהו ילדיו עד גיל 18של חבר המועדון. בעל המועדון מקבל את ההטבות לחדר שלו בלבד והטבת ההנחה בסעיף 29 וכן הטבת הנחה על מזון ומשקאות בסעיף 30 ניתנות לו עבור שני החדרים. גם בצבירת כתרים בעל המועדון יצבור עבור עד שני חדרים הרשומים על שמו (שבחדר השני שהו ילדיו עד גיל 18)
 3. למען הסר ספק, יובהר, כי ניתן יהיה ליהנות מההטבות המפורטות בסעיפים 31-37, בעת ביצוע הזמנות הנעשות באמצעות סוכן ו/או בעת הזמנה שנעשתה עבור קבוצה או על ידי "ועד" כלשהו אך לא באחת מן הדרכים הבאות: כל הזמנה אשר התשלום בגינה נעשה באמצעי תשלום שאינו מדיד ו/או שערכו אינו נקוב בש"ח, לרבות (אך לא רק): תלושים וקופונים (מכל סוג שהוא), מכתבי זכיה/פיצוי, ו/או בעת הזמנת אירוח הכוללת חבילה משולבת של שהייה וטיסה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת מלון מלכת שבא.
 4. מובהר, כי מימוש ההטבות המפורטות בסעיפים 23-36, מותנה בהצגת כרטיס חבר בתוקף (כהגדרתו להלן), בעת ביצוע רכישת הפעילות/השירות/האטרקציה.
 5. למרות כל האמור בתקנון זה, מלכת שבא שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מההטבות הניתנות ללא הודעה מוקדמת. מלכת שבא לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן, מלכת שבא לא תישא בשום אחריות כלפי החברים במועדון הלקוחות או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את ההטבות הניתנות במועדון הלקוחות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תימסר לחברים במועדון הלקוחות באמצעות הודעה בכתב.
 6. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות
 7. מלכת שבא תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות, עם זאת מלכת שבא אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מלכת שבא לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.
 8. ידוע לחבר המועדון, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור למלכת שבא או למי מטעמה או לכל גורם אחר הנמנה על חברי המועדון, לרבות פרטיו האישיים ככול שיוזנו במאגר מידע הרשום ו/או אשר ירשם בעתיד על שמה של מלכת שבא, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן, בהתאמה: "מאגר המידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות"). חבר המועדון מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.
 9. למען הסר ספק, יובהר כי מלכת שבא תהא רשאית להציע לחבר המועדון, מעת לעת, מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר, לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS, בין על ידי מלכת שבא עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות לאחר פילוח, אפיון וניתוח של הנתונים, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, ו/או כל דין. מובהר כי חבר המועדון זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של מלכת שבא ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב למלכת שבא, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי לחבר המועדון שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל למלכת שבא.
 10. עוד ידוע לחבר המועדון שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שמלכת שבא מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה – ויכול שהנתונים ישמשו את מלכת שבא ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.

סמכות שיפוט

 1. על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.
 2. בכל מקרה בו יתבע חבר מועדון את המועדון הלקוחות ו/או את מלכת שבא ו/או מי מטעמה, ייחשב חבר המועדון באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון.

שונות

 1. כל פעולה של המועדון או של מלכת שבא לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כויתור על האמור בתקנון זה.
 2. מתן ההטבות לפי תקנון זה הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של מלכת שבא ו/או מי מטעמה. במידה ותהיינה תקלות, זמניות או מתמשכות, אשר תמנענה מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל מלכת שבא לתיקון אותן תקלות בהקדם ולא תהיינה לחברי המועדון כל תביעות ו/או דרישות בקשר לכך, לרבות בקשר לאי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 3. עם הקמת מועדון לקוחות זה להתקשרויות ו/או הבטחות הקודמות למועדון לקוחות זה, אם ובכלל שנעשו בין החבר המתקשר לבין מלכת שבא ו/או מי מטעמה, לא יהיה כל תוקף והן לא תשמשנה לפרשנות תקנון זה ולא תהווינה ראיה במסגרת כל הליך.
 4. כל השתהות של מלכת שבא בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של מלכת שבא מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.
 5. מלכת שבא רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
 6. החברים במועדון הלקוחות אינם רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תקנון זה.
 7. במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.

יצירת קשר עם מועדון הלקוחות כתר הזהב

בכל פנייה בנושא מועדון הלקוחות יש לפנות לטלפון 08-6306655

או לכתובת דוא"ל res@queenofshebaeilat.com