תקנון תחרות חנוכה 2018 מלון מלכת שבא

תקנון תחרות חנוכה 2018

1. הגדרות:
"האתר": אתר המרשתת שכתובתו www.facebook.com.
"החברה": מלכת שבא אילת בע"מ ו/או נכסי מלכת שבא אילת (ש.מ) ו/או כל הפועלים מטעמן ו/או כל הגופים הקשורים להן.
"המלון": המלון הידוע בכינויו המסחרי כמלון 'מלכת שבא' אילת.
"עמוד החברה באתר": העמוד הייחודי הקיים לחברה באתר, לשם קידום מכירות ופרסום המלון, שכתובתו: https://www.facebook.com/QueenOfShebaEilat
"משתתף" או "משתתפים": בגיר, מעל גיל 18 אשר קיים על שמו חשבון באתר והוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין ואשר עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם.
"התחרות": מבצע לצורך קידום המכירות של המלון, במסגרתו יעלו המשתתפים בפוסט הייחודי בעמוד החברה באתר תמונה אשר מייצגת הדלקת נרות משפחתית החברה תבחר בזוכה אחד מבין כלל המשתתפים, שהעלה את התמונה המקורית והמעניינת ביותר וענה על תנאי תקנון זה, שיזכה במתנה (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.
2. תקופת התחרות
2.1. התחרות תחל ביום א' 2.12.18 בשעה 20:00 בערב ותסתיים ביום א' 16.12.18 בשעה 20:00 בערב (להלן: "תקופת התחרות").
2.2. מובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך, לקצר, לשנות או לקטוע את תקופת התחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3. הרשמה לתחרות
3.1. לשם השתתפות בתחרות על המשתתף:
3.1.1. לגלוש לעמוד החברה באתר וללחוץ "אהבתי" ("Like") בלשונית המיועדת. למען הסר ספק, מובהר כי משתתף שכבר לחץ בעבר על הלשונית האמורה לא ידרש ללחוץ בשנית.
3.1.2. להיות בגיר בעל חשבון פייסבוק אישי פעיל (לא חשבון חברה או עסק או חשבון לקידום עסק). החברה תהא רשאית לדרוש ממשתתף להציג תעודת זהות בתוקף בעת השתתפותו. לא מסר המשתתף תעודת זהות כאמור החברה תהא רשאית לפסול אותו מהשתתפות בתחרות.
3.1.3. להעלות לפוסט הייחודי, תמונה מקורית, יצירתית ומעניינת, ככל האפשר, והמייצגת את הדלקת הנרות המשפחתית (חנוכה) (להלן: "התמונה") ומשפט מה מייחד אתכם כמשפחה.
החברה רשאית לפסול תמונה שהועלתה לעמוד החברה באתר במידה ולא הועלתה לפוסט הייחודי שהוקצה בעמוד החברה באתר ו/או במידה והמשתתף לא קיים איזו מההנחיות המופיעות בעמוד החברה באתר ובתקנון זה.
3.2. התמונה לא תכיל אמירות גזעניות, פוגעניות, גסות, רמיזות או תכנים מיניים, לשון רע, מידע פרטי או אישי של אדם אחר שאינו המשתתף ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם ו/או ציבור כלשהו ולא תכיל כל ביטוי ו/או שימוש ו/או יצירה שיש בה כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, בארץ או בחו"ל.
3.3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎3.2 השתתפות בתחרות כפופה להתחייבות המשתתף שלא להעלות לעמוד החברה באתר במסגרת התחרות הצעות או תמונות העשויות להביך ו/או לפגוע במבקרים בעמוד החברה באתר ו/או במשתתפים אחרים ו/או בחברה ו/או באתר ו/או בכל צד ג' אחר ו/או בקבוצות ו/או בציבור הרחב. מובהר, כי משתתף אשר לא ימלא אחר ההתחייבות הנזכרת בסעיף זה, לא יהא זכאי להשתתף בתחרות ו/או לזכות בחופשה, וכי לחברה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו בתחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מיידי ו/או בכל שלב משלבי התחרות, מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך.
3.4. החברה אינה אחראית לעיכובים ו/או לתקלות ו/או לבעיות מסוג כלשהו שיגרמו בתהליך העלאת התמונה לעמוד החברה באתר. רק התמונות שיועלו לעמוד החברה בפייסבוק, בפועל, בהתאם להנחיות המופיעות בו ויקלטו אצל החברה, הן שתשתתפנה בתחרות, בכפוף לתקנון (התמונות שתשתתפנה בתחרות יכונו להלן: "התמונות שהתקבלו").
3.5. התמונות שיתקבלו יוצגו בעמוד החברה באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
3.6. בעצם העלאת תמונה לעמוד החברה באתר, מצהיר ומאשר המשתתף, כי:
3.6.1. הוא מעוניין להשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה.
3.6.2. העלאת התמונה מהווה אישור מצד המשתתף, ילדיו וכל מי מטעמו (לרבות כל הנהנים מההטבה המגולמת בתחרות), כי קראו תקנון זה בעיון וכי הם מסכימים לכל האמור בו ומקבלים עליהם את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכי הוראות אלה יחולו עליו ויחייבו אותם.
3.6.3. הפרטים האישיים אותם ימסור במועד ההרשמה נכונים ומדויקים, וכי ידוע לו שפרטים אלה ישמשו את החברה למטרות שיווקיות וסטטיסטיות.
3.6.4. הוא מודע לכך שהחברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לעשות איזה שימוש בתמונה.
3.6.5. הוא בעל מלוא הזכויות בתמונה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר בזאת המשתתף, כי התמונה הינה צילום מקורי שלו ו/או של אדם מטעמו שנתן אישור להעלאתה, וכי אין בה (או בהצגתה ברבים) כל הפרה של זכויות יוצרים, סימן מסחר ו/או של איזו זכות אחרת העומדת לצד שלישי כלשהו, בארץ או בחו"ל ואין בתמונה אמירות גזעניות, פוגעניות, גסות, רמיזות או תכנים מיניים ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם או ציבור כלשהו.
3.6.6. העלאת התמונה לעמוד החברה באתר על ידי משתתף נעשית על אחריותו הבלעדית, והוא מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד התמונה על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם התמונה ו/או השימוש שיעשה בה.
3.6.7. בעצם העלאת התמונה לעמוד החברה באתר מקנה המשתתף, בין אם זכה במתנה ובין אם לאו ואף אם בוטלה השתתפותו בתחרות מכל סיבה שהיא, את מלוא הזכויות בתמונה (לרבות זכויות הקניין הרוחני) לחברה, ובכלל זה מאשר הוא לחברה לעשות, אם תבחר בכך, כל שימוש בתמונה, לרבות פרסומה (בליווי פרטיו האישיים של המשתתף) ברבים, ולרבות העתקתה, הפצתה, שיווקה, מסירתה לציבור, עיבודה, עריכתה וכל כיוצ"ב, וזאת בכל דרך בה תבחר החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת פעילויות יחסי ציבור ו/או קידום מכירות ו/או פרסום של החברה, והכל – ללא תמורה למשתתף. מובהר, למען הסר ספק, כי למשתתף לא תעמוד כל טענה בכל הקשור בשימוש כאמור בתמונה ו/או בפרטיו האישיים.
3.7. המשתתף מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהאתר אינו בבעלות ו/או בשליטת החברה, וכי החברה אינה נושאת בכל אחריות שהיא בקשר לאתר ו/או לתכניו ו/או לזמינותו ו/או לתקינותו ו/או לתקינות עמוד החברה בו ו/או לתקינות הליך ההרשמה לתחרות וכן לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לו ו/או למי מטעמו בשל כך (ככל שייגרם).
3.8. החברה תהא רשאית שלא להעלות לעמוד החברה באתר, או להסיר מעמוד החברה באתר, לפי העניין, כל תמונה, מכל טעם שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי החברה תהא רשאית להסיר מעמוד החברה באתר ו/או למנוע העלאה לעמוד החברה באתר שלל תמונות המעלות חשש, בין מלא ובין חלקי, להפרת זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או חשש לפגיעה ברגשות הציבור ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו ו/או מכל טעם אחר אותו תראה לנכון.
4. המתנה:
4.1. במסגרת התחרות יוכלו המשתתפים לזכות בחופשה משפחתית במלון, בהרכב של זוג+3 ילדים (מקסימום) ל -2 לילות על בסיס מתכונת "חצי פנסיון" (להלן בהתאמה: "המלון" ו- "המתנה" ו/או "החופשה"). על הזוכים להיות בני אותה משפחה אחת.
4.2. החופשה תעמוד בתוקפה מיום הכרזת הזוכה ועד ליום 28.3.19 (למעט בחגים יהודים ו/או נוצרים ו/או מועדים לשמחה).
4.3. אורכה של החופשה 2 לילות ללא הגבלה על ימות השבוע (כולל סופ"ש).
4.4. שובר למימוש החופשה ישלח למשתתף הזוכה בדואר רשום תוך 14 ימים מההכרזה על המשתתף הזוכה, ובכפוף לקיום כל הוראות תקנון זה בידי המשתתף הזוכה.
4.5. תיאום החופשה יתבצע מול מנהלת ההזמנות של מלון מלכת שבא. הזמנת החופשה תתבצע לכל המוקדם 72 שעות לפני מועד ההגעה, על בסיס מקום פנוי ובהתאם לנוהלי הרשת ומחזורי מכירה.
4.6. על המשתתף הזוכה להביא אישור מקורי מהחברה למלון ולהציג תעודה מזהה עם ההגעה למלון.
4.7. המתנה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, אין כפל מבצעים והנחות.
4.8. מובהר, כי אין ולא תינתן אפשרות למשתתף הזוכה להמיר את המתנה בכסף או בשווה-ערך אחר.
4.9. כל אפשרות לעריכת שינוי במתנה איננה אפשרית (לרבות שדרוג), אלא בתיאום מראש עם החברה ובתשלום בהתאם למחירון החברה כפי שמתעדכן מעת לעת.
4.10. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לאיכות המתנה ו/או לתקינותה ו/או להתאמתה לצרכיו של המשתתף הזוכה (ו/או למי מטעמו) ו/או לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו למשתתף הזוכה (ו/או למי מטעמו), במישרין או בעקיפין, בעטייה של המתנה, ולא תהא למשתתף הזוכה (ו/או למי מטעמו) והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין עם התחרות ו/או ניהולה ו/או תוצאותיה.
4.11. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‎4.10 לעיל, למשתתף הזוכה ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה כלפי החברה בקשר עם התחרות, והחברה ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או טרוניות משתתף הזוכה כאילו לא רווה נחת מהתחרות ו/או מהמתנה ו/או לא עלה בידו לממש את החופשה המקופלת בתחרות.
5. הזכייה במתנה:
5.1. בתום התחרות, יזכה בחופשה משתתף אחד שהצעתו נבחרה בידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (ועל יסוד אמות מידה דוגמת התאמה לערכיה של החברה, נאותות כללית, מקוריות, השקעה וכיוצא בכך). המשתתף הזוכה (להלן: "משתתף זוכה") ידרש לעמוד בתנאי תקנון זה ובהנחיות המופיעות בעמוד החברה באתר.
5.2. מובהר, כי הכרזה על משתתף כזוכה במתנה תעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי החברה תהא זכאית, בכל שלב של התחרות, לפסול את השתתפותו ו/או את זכייתו של משתתף פלוני בתחרות.
5.3. זכייתו של משתתף כפופה לאישורה של החברה ולעמידתו בתנאים הבאים:
5.3.1. הפרטים אותם הזין אותו משתתף בעמוד החברה באתר הינם נכונים ומדויקים.
5.3.2. המשתתף הזוכה מקיים ועומד בכל דרישות תקנון זה.
5.4. שם המשתתף הזוכה יפורסם בפוסט ייעודי בעמוד החברה באתר ביום 17.12.18. החברה תהא רשאית לשנות את מועד הכרזת המשתתף הזוכה לפי שיקול דעתה. באחריות המשתתף הזוכה לוודא אם הוכתר הוא לזוכה, וכן – ככל שזכה – ליצור קשר עם החברה ולדרוש את המתנה עד שלושה (3) ימי עסקים לאחר תום התחרות. אי-דרישת המתנה במועד תשלול מהמשתתף הזוכה כל אפשרות לקבל את המתנה.
5.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי החברה תהא רשאית להודיע למשתתף הזוכה על זכייתו טלפונית (אגב שימוש בפרטיו האישיים כפי שהוזנו בעמוד החברה באתר). המשתתף הזוכה שלא יעלה בידי הספק ליצור עימו קשר מהלך 72 שעות ו/או שלא ישיב להודעות שנשלחו/ הושארו לו תוך 72 שעות לאחר הכתרתו כזוכה – לא יהא עוד רשאי לקבל איזה פרס שהוא, ולא יחשב עוד כ"משתתף הזוכה".
6. מניעת / הגבלת השתתפות
החברה רשאית למנוע ו/או להגביל את ההשתתפות בתחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תעמוד למאן דהוא איזו טענה או זכות תביעה כנגדה בקשר עם מניעה ו/או הגבלה כאמור.
7. שונות
7.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את התחרות בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. כל שינוי של התקנון יפורסם בעמוד החברה באתר; מובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים בתחרות מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי התקנון כאמור.
7.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתף בתחרות מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטת החברה לא יחשב להפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
7.3. למשתתף לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר עם הפעילות באתר, בין אם התבצעה על-ידי החברה ובין אם על-ידי אחרים, ו/או תקינות האתר ו/או עמוד החברה באתר. החברה ו/או מי מטעמה אינן אחראיות לפעילות התקינה של המערכות באמצעותן ניתן להשתתף בתחרות, לרבות האתר ועמוד החברה באתר, ולא תשאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף ו/או למשתתף הזוכה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
7.4. המשתתף ו/או המשתתף הזוכה מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודע למשתתף, כי תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, את קליטת הפרטים ו/או קליטת התמונה ו/או יגרמו שיבוש התוצאות, ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי החברה בשל כך.
7.5. המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.
7.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי ההשתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
7.7. משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי התחרות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
7.8. בהשתתפותו בתחרות מביע כל משתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסום של התחרות, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה.
7.9. לא ישתתפו בתחרות עובדי החברה, מנהליה, שותפיה, ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.
7.10. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
7.11. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.
7.12. חבות במס כלשהו, אם תהיה, תחול על הזוכה בפרס. החברה תהא רשאית, בטרם משלוח השובר למימוש החופשה ו/או לאחר מכן, לפי העניין, לדרוש מהמשתתף הזוכה את סכום המס שהחברה נדרשה, על פי דין, לשלמו ו/או לנכותו עקב מתן המתנה לזוכה.
7.13. לא ניתן יהיה לערער על תוצאות או כל עניין אחר הנוגע לתחרות וקביעת החברה תהיה סופית ומכרעת.
7.14. הדין החל על מסמך זה – ועל ההשתתפות בתחרות ועל קבלת המתנה – הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם התחרות מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
ט.ל.ח