תקנון שימוש באתר אינטרנט של המלון

1. כללי

1.1 אתר https://www.queenofshebaeilat.com/, הנו אתר האינטרנט הרשמי של מלון מלכת שבא אילת (להלן, בהתאמה: "האתר" ו- "המלון") השייך ומנוהל על ידי נכסי מלכת שבא – שותפות מוגבלת, מס' 550018451 (להלן: "השותפות"). באתר מוצג מידע על המלון וכן ניתנת אפשרות לביצוע הזמנה עבור שהייה במלון ו/או רכישת שירותים על ידך ("המשתמש") ועל ידי אחרים.

1.2 שימוש באתר זה, לרבות באמצעות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע הזמנה לשהייה במלון באמצעות האתר ו/או הזמנה של איזה מהשירותים המוצעים באתר, מהווה את הסכמת המשתמש, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות, לכללים אלה, והמשתמש מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד השותפות ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה ו/או המלון ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו.

1.3 חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

1.4 המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו (להלן: "המידע") הינו רכושה הבלעדי של השותפות, כי לשותפות שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, וכי המשתמש מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע שבאתר, בין אם הוא בבעלות השותפות ובין אם בבעלות צדדים שלישיים ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב של השותפות, למעט לצורך שימוש אישי בלתי מסחרי במידע.
1.5 המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי ו/או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או במוניטין של המלון, או של כל גורם אחר.

1.6 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי הסימנים המסחריים ושאר התכנים המוצגים באתר (להלן: "קניין רוחני"), הינם קניינה הרוחני של השותפות וכי כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שייכות באופן בלעדי לשותפות. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא בקניין הרוחני מבלי לקבל את הסכמתה של השותפות, מראש ובכתב.

1.7 השותפות שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו, לרבות אך לא רק, מראהו, תוכנו, תנאי השימוש בו, היקפם, זמינותם ומחיריהם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, הכל ללא צורך להודיע על כך למשתמש ובכל עת.
1.8 לשותפות הזכות לשנות את התקנון ו/או את תנאי ביצוע ההזמנה באתר מעת לעת.

1.9 השותפות רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של המשתמש לכל חלק שהוא באתר.

1.10 כל מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה באתר תתברר על פי הדין הישראלי ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה סמכות ייחודית ובלעדית.

1.11 הוראות תקנון זה יחולו גם בגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו').

1.12 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה.

2 מידע ותמונות

2.1 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמידע אשר מוצג באתר כולל מידע מטעם השותפות ומטעם צדדים שלישיים, וכי המידע המוצג אינו מהווה את מלוא המידע בנוגע לנושאים המפורטים בו וכי השותפות אינה אחראית להסתמכות המשתמש על טיבו ותוכנו של המידע, לרבות אך לא רק, התאמת המידע לצרכי המשתמש ו/או אי היכולת לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי.

2.2 המשתמש מצהיר כי הוא נושא במלוא האחריות הבלעדית לאופן שבו הוא עורך שימוש במידע, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד השותפות בשל כך.

2.3 כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים ו/או השירותים בתמונה לבין מראם במציאות.

3 אחריות

3.1השימוש באתר, כבכל אתר אינטרנט, טומן בחובו סיכונים אפשריים. המשתמש מצהיר כי הוא משתמש באתר על אחריותו הבלעדית לרבות, אך לא רק, בכל הקשור בשימוש והסתמכות על המידע המוצג באתר.

3.2 השותפות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בגין כל נזק מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, אי נוחות ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לרכושו (לרבות ובין היתר, לציוד, לחומרה ו/או התוכנה בהם נעשה שימוש לצורך הגלישה באתר), או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר ו/או השימוש בו ו/או כל שימוש אחר.

3.3 השותפות ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות כתוצאה משימוש באתר לצורך הזמנה שהייה במלון ו/או מוצרים או שירותים נוספים.

3.4 השותפות ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר, שאינו בשליטתה.

3.5 השותפות לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע ו/או באתר על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.

4 פרטיות ואבטחת מידע

4.1 השותפות לא תעביר את פרטיו האישיים של משתמש באתר לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך.

4.2 למרות האמור לעיל, השותפות תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בשותפות ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמש עשה מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי השותפות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

4.3 ידוע למשתמש כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לשותפות או למי מטעמה או לכל גורם אחר המבצע רכישה, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של השותפות, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. המשתמש מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן (למעט הפרטים אותם חובה למסור לצורך לינה במלון).
4.4 אין באמור כדי לגרוע מהרשאה כלשהי שנתן ו/או ייתן המשתמש לשימוש בפרטיו האישיים ואין בה כדי למעט ממדיניות הפרטיות של השותפות, שעליה יוודע למשתמש, מעת לעת.

5 תנאי הזמנת שהייה ו/או שירותים נוספים במלון באמצעות האתר

5.1 כללי
5.1.1 רק אדם מעל גיל 18 ראשי להשתמש באתר זה לצורך הזמנת שירותים ו/או שהייה במלון (לעיל ולהלן: "המשתמש" או "הרוכש" לפי העניין).

5.1.2 השימוש באתר הינו אך ורק למטרת ביצוע הזמנות שהייה במלון ו/או לרכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

5.1.3 מובהר כי הרוכש שירותים ו/או לינה במלון באמצעות האתר עושה זאת כאדם פרטי בלבד המעוניין להזמין נופש ו/או להזמין שירות מהאתר לצורכי שימוש פרטי (קרי במגבלה של עד 5 חדרים בהזמנה אחת לאותו מועד שהייה), ולא על מנת למכור את הנופש המוצע ו/או את השירותים המוצעים הלאה במכירה קבוצתית ו/או במכירה סיטונאית ו/או במכירה המונית ומכל מין וסוג. שימוש באתר שלא באופן פרטי כאמור, יזכה את השותפות ו/או מי מטעמה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין כנגד מבצע המכירה הקבוצתית ו/או סיטונית כאמור.

5.1.4 ניתן לבצע שימוש באתר לצורך רכישת שירותים ו/או שהייה במלון באמצעות כרטיס אשראי בלבד. בעלי כרטיסי האשראי הבאים, בלבד, יכולים לרכוש שירותים ו/או שהייה במלון באמצעות האתר: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרד.

5.1.5 הינך מצהיר כי ידוע לך כי השותפות ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, בתאריך, במספר מיטות ובכל שירות אחר שיוזמן דרך האתר, ו/או אינם נושאים באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

5.1.6 המחירים באתר כוללים מע"מ על פי כל דין (ככל שיחול).

5.1.7 השותפות רשאית לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות ויתר המוצרים והשירותים המוצעים באתר, וחיובים נוספים במהלך השהייה יתבצעו בהתאם למחיר המחירון במלון.

5.1.8 השותפות רשאית בכל עת להפסיק את מכירת המוצרים ו/או השירותים באתר.

5.1.9 השותפות תהא רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך להסביר את החלטתה, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד השותפות בעניין זה.

5.1.10 ביצוע שינויים בהזמנה ו/או ברכישת שירותים שנעשו באתר ניתן לבצע באמצעות נציג טלפוני, במוקד ההזמנות של השותפות בטלפון: 08-6306655 או בכתובת דואר אלקטרוני res@queenofshebaeilat.com ,בהתאם למדיניות המלון.

5.1.11 אין כפל מבצעים והנחות.

5.1.12 מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.

5.1.13 במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל במרכז ההזמנות של המלון, המחיר במרכז ההזמנות של המלון הוא המחיר הקובע.

5.2 פרטי רוכש השירותים

5.2.1 לצורך הזמנת ורכישת שירותים ו/או שהייה במלון באמצעות האתר נדרש להזין פרטים כנדרש בטופס ההרשמה באתר (להלן: "פרטי הרכישה").

5.2.2 מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, זכאי להשתמש בשירותי האתר לצורך רכישת שירותים ו/או הזמנת שהייה במלון, אדם אשר ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין, אשר מילא את כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר ומולאו נאמנה על ידיו, לרבות ומבלי לגרוע, שמו, כתובת תא הדואר האלקטרוני, כתובת מקום מגוריו, מספר תעודת הזהות שלו או דרכונו, מספר כרטיס האשראי שלו ומספרי טלפון ליצירת קשר עמו.

5.2.3 שימוש באתר שלא באופן פרטי יזכה את השותפות ו/או את מפעילת האתר באפשרות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין.

5.2.4 הנך מצהיר כי ידוע לך שאסורה הזנת פרטי רכישה כוזבים.

5.3 אופן ביצוע ההזמנה

5.3.1 לצורך ביצוע הזמנה יש להזין את הפרטים הנדרשים.
5.3.2 בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי תתקבל הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנה ופרטיה (להלן: "האסמכתא"). מובהר, כי ההזמנה תהיה שלמה, מלאה ומאושרת רק לאחר שהמשתמש קיבל את האסמכתא. על המשתמש להדפיס אסמכתא זו, להביאה למלון ולהציגה בקבלה של המלון.

5.4 תנאי ביטול הזמנה

5.4.1 "ביטול הזמנה"- ביטול הזמנה על ידי מי שביצע הזמנה באתר, בפנייה לשותפות, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה.

.5.4.2 פנייה לצורך ביטול הזמנה כאמור בתקנון זה, תעשה באמצעות מסירת הודעה בדלפק הקבלה במלון, או בטלפון שמספרו 08-6306655, או באמצעות מכתב בדואר רשום למלון, או בדואר אלקטרוני res@queenofshebaeilat.com, או בפקס שמספרו 08-6306644, או באתר האינטרנט של המלון. לצורך ביטול ההזמנה יש למסור את שם המשתמש שהזמין את החופשה ואת מספר תעודת הזהות.
ביטול הזמנה בעונה רגילה (שאינה עונת שיא כהגדרתה בסעיף 5.4.6 להלן)

5.4.3 ביטול בהודעה אשר תתקבל בתוך שני ימי עסקים טרם מועד ההגעה למלון, יחויב בדמי ביטול בסך של 25% משווי העסקה.

5.4.4 ביטול בהודעה אשר תתקבל לאחר השעה 00:00 ביום ההגעה למלון תחשב כאי הגעה, ויגבו בגינה דמי ביטול בסך של 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
ביטול הזמנה בחגים ועונת שיא (חודשים יולי, אוגוסט, וחגים: פסח, שבועות, ראש השנה וסוכות)

5.4.5 ביטול בהודעה שתתקבל בתוך 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה (ובלבד שנותרו 7 ימי עסקים טרם מועד ההגעה), יחויב בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי העסקה, לפי הנמוך מביניהם, ועל פי כל דין

5.4.6 ביטול בהודעה שתתקבל בתוך שבעה ימי עסקים טרם מועד ההגעה למלון, יחויב בדמי ביטול בסך של 50% משווי העסקה.

5.4.7 ביטול בהודעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב בסעיף 5.4.6 לעיל, יחויב בדמי ביטול בסך של 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.

5.4.8 גביית דמי ביטול תתבצע באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לשותפות במועד ביצוע ההזמנה.

5.4.9 במקרה של ביטול בשל אשפוז בבית חולים/מוות חו"ח של בן משפחה בדרגה ראשונה ובהצגת מסמכים רלוונטיים לא יחויבו דמי הביטול, אולם מובהר, כי עניין זה מסור לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

5.5 ביטול הזמנה על ידי השותפות:

5.5.1 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השותפות תהיה זכאית שלא לאשר ו/או לבטל באופן חד צדדי כל הזמנה שנקלטה באמצעות האתר, גם אם נתקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל הרוכש, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

1 במקרה בו תימצא טעות במחיר העסקה, לא יחייב הדבר את השותפות, שתהא רשאית לזכות את הרוכש בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לשם ביצוע הזמנה תקינה.
2 במקרה בו נפלה טעות בפרט בפרסום העסקה ו/או בתנאי מתנאי העסקה ומכל סיבה שהיא.
3 במקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות.
4 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
5 אם ארעה תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אשר מנעה רכישה מסוימת.
6 במקרה של כוח עליון, לרבות אך לא רק, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת השותפות את מימוש ההזמנה.
7 בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
8 הודעה על ביטול כאמור תימסר למשתמש, והשותפות תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ותשיב לו כל סכום ששולם בגין החופשה שרכש, ככל ששולם, או חלק יחסי מסכום ששולם, בהתאם לעניין, ובכפוף להוראות הדין.

5.5.2 על כל ביטול כאמור בסעיף זה לא יחולו דמי ביטול כקבוע בתקנון זה ולא יהיה בביטול כאמור, כדי לזכות את המשתמש בכל סעד ו/או זכות שהיא.

5.6 קבלה ופינוי של החדרים:

5.6.1 קבלת חדרים: בימי חול החל מהשעה 15:00, ובשבת או חג, החל משעה לאחר צאת השבת או החג.

5.6.2 פינוי חדרים: בימי חול עד השעה 12:00, ובשבת או חג עד השעה 14:00 .

5.6.3 פינוי חדרים לאחר השעות כאמור, כפוף לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוך בתשלום נוסף ובהתאם למחיר המחירון במלון.

5.7 תינוקות וילדים:

5.7.1 ככל שבמידע על המלון ישנה התייחסות ל"תינוק" – הכוונה למי שגילו עד שנתיים.

5.7.2 ככל שבמידע על המלון ישנה התייחסות ל "ילד" – הכוונה למי שגילו עד 12 שנים.

5.7.3 אירוח של תינוקות וילדים במלון יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.

5.8 שונות

5.8.1 הכנסת בעלי חיים למלון כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון ובהתאם למדיניות המלון ועל פי כל דין.

5.8.2 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת המלון מראש. הבאת אורחים נוספים למתחם המלון, לרבות לשטח הבריכה בין אם ללינה ובין אם לאירוח ללא לינה, תחויב בתשלום נוסף בהתאם למחיר המחירון במלון.

5.8.3 על פי חוק אין לעשן ברחבי המלון למעט בשטחים יעודיים שהוקצו למטרה זו.

5.8.4 שימוש בחדר כושר במלון הינו ללא מדריך (בכפוף לכל דין) ומותר לאורחי המלון בלבד מעל גיל 18, בכפוף לחתימה על הצהרת בריאות, ובהתאם למדיניות המלון.